โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อมารับบริการ

by cgduke1 @21-6-67 11.38 ( IP : 1...18 ) | Tags : Slide Show
photo  , 960x362 pixel , 155,364 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล