วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคภายใน พ.ศ.2564


พันธกิจ (Mission)

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล


ค่านิยมหลัก (Core Values) “กำหนดตามค่านิยมของกรมการแพทย์ ดังนี้ MOPHDMS”

M (Mastery) : เป็นนายตนเอง
O (Originality) : เร่งสร้างสิ่งใหม่
P (People Centered) : ใส่ใจประชาชน
H (Humility) : ถ่อมตน อ่อนน้อม
D (Determination For The Nation): พร้อมนำระดับชาติ
M (Moving Together) : สามารถไปด้วยกัน
S (Specialist) : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิชาการ มาตรฐานการรักษาที่เป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ และวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา Thanyarak Songkhla Addiction  Smart center

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png