แจ้งข้อร้องเรียน

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล