อีเมล์ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่ม

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

074-302450

E-mail
นพ.ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการ1100-
คุณสุริยา สวัสดีรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ1101-
นพ.ธนูรัตน์  พุทธชาติรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ3301-
คุณบุบผา  บุญญามณีรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ1201-
คุณพรรัตน์  รัตนศิริวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก1205-
คุณมณฑาทิพย์  บุญมณีหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน 3308-
คุณนุรินยา  แหละหมัดหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล3302-
คุณอนุพงศ์  จันทร์จุฬาหัวหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพ TC6201-
คุณจรรยา  เจตสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานนสังคมสงเคราะห์1305-
คุณเนตรนภิส  จันทรวัฒนะหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 1304-
คุณเสาดาหรอ  โสดาดิสหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 1302-
คุณพงษ์ภาณุ แก้วสยศหัวหน้ากลุ่มงานเทคนโนโลยีสารสนเทศฯ3315-

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล