อีเมล์ผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่ม

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

074-467468

E-mail
นพ.ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการ1100-
คุณสมพงษ์ เอียดประพาลรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ1101-
นพ.ธนูรัตน์  พุทธชาติรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ3301-
คุณบุบผา  บุญญามณีรองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ1201-
คุณพรรัตน์  รัตนศิริวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก1205-
คุณมณฑาทิพย์  บุญมณีหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน 3308-
คุณนุรินยา  แหละหมัดหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล3302-
คุณอนุพงศ์  จันทร์จุฬาหัวหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพ TC6201-
คุณจรรยา  เจตสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานนสังคมสงเคราะห์1305-
คุณเนตรนภิส  จันทรวัฒนะหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 1304-
คุณเสาดาหรอ  โสดาดิสหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 1302-
คุณวิสุทธ  ศิริพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานเทคนโนโลยีสารสนเทศฯ3316-

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png