ผู้ป่วยนอก New Normal

โดย cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

PDPA - โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

1404 items(1/141) 2 3 4 5 Next » Last »|

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566

โดย ศศิมา แวมิง on 3-2-66 14.57
LINE_ALBUM_พิธีเปิด PG รุ่น8 วันที่2กพ66_๒๓๐๒๐๓_0_0.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และประธานหลักสูตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รองผู้อำนวยการภารกิจต่างๆหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

โดย kadocom on 1-2-66 11.20

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (โครงการประกวดราคาซื้อโซล่ารูฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน)

โดย kadocom on 31-1-66 16.09

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (โครงการประกวดราคาซื้อโซล่ารูฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน)

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8

โดย ศศิมา แวมิง on 31-1-66 10.28
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ PG_๒๓๐๑๒๕_0.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ พบผู้เข้าอบรม และทักทาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม และเรียนรู้ ทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานหลักสูตรฯ การปฐมนิเทศน์ในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงตารางเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ข้อตกลงต่างๆ ระบบการเรี

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย ศศิมา แวมิง on 31-1-66 10.07
LINE_ALBUM_ทบทวนแผน 24มค66_๒๓๐๑๒๕_86.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ จัดอบรม โการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาโ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายในแต่ละระดับ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการ การควบคุมกำกับ รวมทั้งติดตามประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

1404 items(1/141) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล