Submitted by cgduke1 on 11-11-64 15.18


uJI8Pv.jpg

Submitted by cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by cgduke1 on 19-8-65 08.15

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.50

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.52

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.53

 

1192 items(1/120) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by beampts on 20-6-67 16.52

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 12-6-67 17.31

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ to be smart staff เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และได้ฝึกปฏิบัติโดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถนำไปใช้ ในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมจุดแข็งของตนเองในด้านบุคลิกภาพ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมี นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็

Submitted by วรรณา ซอและ on 10-6-67 16.36

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มอบหมายให้นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ประจำปี 2567 เพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลานชาวหมู่บ้านคลอดโหนด ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังคมและประเทศชาติ ทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือกัน และสนับสนุนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้น

Submitted by วรรณา ซอและ on 8-6-67 12.09

นพ.ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มอบหมายให้ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ได้แก่ นางสาวสุพัตสร มากทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวปิยะนุช เทพรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวณัฐนันท์ โสมนัส นักจัดการงานทั่วไป และนางสาววรรณา ซอและ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

1192 items(1/120) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล