โดย cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.50

 

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.52

 

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.53

 

1123 items(1/113) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย วรรณา ซอและ on 23-2-67 15.58

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดพิธี ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบบริการยาเสพติด (ด้านการพยาบาล) หัวข้อ โGo together : ก้าวไปด้วยกัน พยาบาลยาเสพติดไทย 2024โ จัดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ กรมการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานการพยาบาลยาเสพติด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิช

โดย วรรณา ซอและ on 23-2-67 10.41

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มอบหมายให้ภารกิจวิชาการและการแพทย์ นำโดยนางยุพิน เรืองศิลป์ โภชนากรชำนาญงาน และ นายพชรพล วงษ์โสพนากุล โภชนากร ร่วมงาน เนื่องในวันที่ระลึก โพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 22-2-67 15.37

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนล้อมรักษ์ตำบลห้วยลึก โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการชุมชนล้อมรักษ์ตำบลห้วยลึก ตามวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลห้วยลึก เพื่อให้ผู้เสพ และผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ ได้รับการจำแนกคัดกรอง และนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ฟื้นฟู รับ-ส่งต่อ ได้รับการดูแล การช่วยเหลืออย่างมีค

โดย วรรณา ซอและ on 20-2-67 16.32

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการ และการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ แพทย์หญิงปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบสุขภาพ กล่าวรายงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการเขียน โครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนให้แก่บุคลากร และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรที่เป็น นักวิจัย และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนนั้นๆ

โดย วรรณา ซอและ on 20-2-67 13.50

ภารกิจด้านการพยาบาล นำโดยนางกชพร นุ้ยขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการศึกษาดูงาน เรื่องระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้ นักศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจ โทษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ โดยหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อ

โดย วรรณา ซอและ on 19-2-67 15.52

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงานการจัดอบรมโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยยาเสพติด และให้การดูแลช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อบรรยาย ทำความ

โดย วรรณา ซอและ on 15-2-67 16.50

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและสร้างทักษะเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้สามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และช่วยในการดับเพลิงการอพยพหนีไฟการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ กา

โดย วรรณา ซอและ on 15-2-67 11.26

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) คลิกประมวลภาพ...

โดย วรรณา ซอและ on 14-2-67 15.50

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่างเปิดโครงการฯ นางนุรินยา แหละหมัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดใน

1123 items(1/113) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล