Contents

1077 items(1/108) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย วรรณา ซอและ on 4-12-66 14.28

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม "จิตอาสา" ทำความสะอาดมัสยิดบาบูรเร๊าะมานบ้านบ่ออิฐ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ มัสยิดบาบูรเร๊าะมานบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 29-11-66 15.07

ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สสจ.สงขลา และ สสจ.ปัตตานี ในการจัดทำกลุ่มภาคปฏิบัติ การลงข้อมูลระบบ บสต.และการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ศึกษาดูงานอาชีวบำบัด เกษตร-ช่างไม้/หัตถศิลป์-อาหาร Care@Home เตรียมนำเสนอกรณีศึกษา นำเสนอกรณีศึกษา อภิปรายและการประยุกต์ใช้ ประเมินผลหลักสูตร ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โมินิธัญญารักษ์โ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกิจกรรมได้ต่อยอดจากการอบรม(ภาคทฤษฎ

โดย วรรณา ซอและ on 23-11-66 15.52

รพธ.สงขลา ร่วมกับ รพธ.ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โมินิธัญญารักษ์โ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567รพธ.สงขลา นำโดย นพ.ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ พญ.ปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล ร่วมกับ แพทย์หญิง นริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นางรัตติยา สันเสรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และพว. รอดีหย๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้

โดย วรรณา ซอและ on 22-11-66 08.47

กลุ่มภารกิจวิชาการและการแพทย์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการโยคะบำบัดรักษายาเสพติด/พิษสุราเรื้อรัง Phase 1 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์เคอิชิน คิมุระ ประธานสมาคมโยคะบำบัด แห่งประเทศญี่ปุ่น (Prof. Keishin KIMURA President of Japan Yoga Therapy Society) และทีมงานจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภิส จันทวัฒนะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโย

โดย วรรณา ซอและ on 17-11-66 09.06

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรผู้วิพากษ์ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคต : ประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัติ (The future trends in drug treatment : The Narcotics Code to practice)ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล วิทยากรผู้วิพากษ์ ร่วมกับ พญ.ภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ (สบยช.) และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง Sapphire 205 นำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติดในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด (รูปแบ

โดย วรรณา ซอและ on 14-11-66 11.17

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นำโดย นางสาววรัญญา ไชยสาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวจรรจิรา งามขำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน โวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 9-11-66 15.25

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชการและการแพทย์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วิชาการพยาบาล ร่วมต้อนรับ รศ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ใช้ยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

โดย วรรณา ซอและ on 3-11-66 14.19

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เตรียมพื้นที่ ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการ Green and Clean Hospital โดยมี นางสาวจิรวรรณ บัวเขย นางสาวสุณัฐฐา ผอมนุ้ย นายอรรถชัย มาสิก และ นางสาวพัทธมนัส ดำนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ให้บริการตรวจสุขภาพฯ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา

1077 items(1/108) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล