ประวัติองค์กร

ปี พ.ศ.2522 กรมการแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีนายแพทย์อานันท์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เป็นประธาน และมอบอำนาจให้ นายแพทย์กำธร พริ้งศุลกะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประสาทสงขลา เป็นผู้แทนของกรมการแพทย์ ประสานงานกับจังหวัดสงขลา หาพื้นที่ก่อสร้าง ในที่สุดได้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ หมู่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 207 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

คำอธิบายภาพ

ปี พ.ศ.2531 กรมการแพทย์ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 40,890,000.- บาท ( สี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) 16 มิถุนายน 2535 ประกอบด้วย

     

           
  • อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 1 หลัง
  •        
  • อาคารถอนพิษยา 2 หลัง
  •        
  • อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ 20 เตียง 5 หลัง
  •        
  • โรงครัว โรงอาชีวะบำบัด โรงพัสดุ - ซักฟอก อาคารบ้านพักและสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
  •    

30 มกราคม 2533 ได้มีประกาศของกรมการแพทย์ จัดตั้ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ ขึ้น ภายใต้กองประสานการปฏิบัติการ บำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติด ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาคทุกศูนย์ฯ จึงมาสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นมา

ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ Development of testing and training contre ภายในใต้รัฐบาลไทยกับ UNDCP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด และพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด โดยใช้สถานที่ตั้งโครงการ ณ ตึกชูศักดิ์อนุสรณ์ โรงพยาบาลประสาท สงขลา รักษาแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น

7 สิงหาคม 2534 ย้ายสำนักงานจากตึกชูศักดิ์อนุสรณ์ โรงพยาบาลประสาทสงขลา มายังศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ ตำบลเกาะแต้ว (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เปิดบริการเฉพาะคนไข้นอกเท่านั้น

คำอธิบายภาพ

9 สิงหาคม 2534 ทำการเปิดอาคารอำนวยการ โดยอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล) เป็นประธาน นายแพทย์ธำรง ทัศนาญชลี เป็นผู้อำนวยการกองประสานการปฏิบัติ การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด และนายแพทย์ดนัย เวทวิทู ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

9 มีนาคม 2536 เปิดบริการผู้ป่วยใน

26 มีนาคม 2536 พิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทูรย์ แสงสิงแก้ว อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน นายแพทย์อรรณพ วิสุทธิมรรค ผู้อำนวยการกองประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด และนายแพทย์เอนก สุภีรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

คำอธิบายภาพ

23 มกราคม 2538 เปิดดำเนินการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบำบัด (THERAPEUTIC COMMUNITY)

26 กันยายน 2538 ส่งมอบศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาค ระหว่างกองประสานการปฏิบัติการบำบัดผู้ติดยา และสารเสพติดกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์

1 ตุลาคม 2538 ศูนย์บำบัดยาเสพติดในส่วนภูมิภาคย้ายมาสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png