ผู้ป่วยนอก New Normal

โดย cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

PDPA - โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

Co-Working Space

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.50

 

Co-Working Space1

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.52

 

Co-Working Space2

โดย วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.53

 

1484 items(1/149) 2 3 4 5 Next » Last »|

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้การบำบัดแบบ Residential Care

โดย วรรณา ซอและ on 25-9-66 12.05
121110_0.jpg

นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการและการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้การบำบัดแบบ Residential Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ในการจัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติดระยะยาว ในโรงพยาบาลชุมชนแบบ Residential Careสำหรับรูปแบบกิจกรรมการจะเป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักบำบัด เจ้าหน้าที่ค

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแผนการดำเนินการ กำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด

โดย วรรณา ซอและ on 20-9-66 15.58
LINE_ALBUM_วันนี้_๒๓๐๙๒๐_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหารือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนแผนการแผนการดำเนินการกำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด รวมถึงการพัฒนามาตราฐานในการให้บริการลดยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรฆศิลป์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโซล่าล์รูฟ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 19-9-66 13.54
LINE_ALBUM_รองมานัส_๒๓๐๙๑๙_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการ แพทย์หญิงปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ และคณะ ต้อนรับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และชมโซล่าล์รูฟ วันที่ 19 กันยายน 2566 ตึกอำนวยการ 1ชั้น 5 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์

โดย วรรณา ซอและ on 19-9-66 10.50

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธัญญารักษ์ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ผู้แทนจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมด้วย นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 15-9-66 14.20
LINE_ALBUM_2566-09-15 ศึกษาดูงาน อบต. คลองกวาง_๒๓๐๙๑๕_1.jpg

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดสำหรับหัวข้อในการบรรยาย เกี่ยวกับ โทษของการติดยาเสพติด โรคสำคัญจากการใช้ยาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจ และทักษะชีวิตที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดย นางสาวณัฎฐิมา สุขพิพัฒน์ปานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร จำนวนผู

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่ง

โดย วรรณา ซอและ on 15-9-66 13.51
S__1196176_0.jpg

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ต้อนรับ คณะแพทย์ พยาบาล รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

โดย วรรณา ซอและ on 14-9-66 15.28
1.jpg

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานใน โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านจิตเวชและยาเสพติดสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรที่ 2 การอบรมบริการจิตเวชและยาเสพติดระยะสั้น สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 35 คน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มาราธอน “มหกรรมวิถีธัญญ์”

โดย วรรณา ซอและ on 14-9-66 13.07
LINE_ALBUM_มหกรรมเดินวิ่ง วิถีธัญญ์ 2566 2_๒๓๐๙๑๔_1.jpg

นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม เดิน-วิ่ง มาราธอน โมหกรรมวิถีธัญญ์โ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความคาดหวังในผลดีของการออกกำลังกายของบุคลากร ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมทตาบอลิก และป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

1484 items(1/149) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล