Submitted by cgduke1 on 11-11-64 15.18


uJI8Pv.jpg

Submitted by cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by cgduke1 on 19-8-65 08.15

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.50

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.52

 

Submitted by วรรณา ซอและ on 21-8-66 15.53

 

1173 items(1/118) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by วรรณา ซอและ on 21-5-67 16.17

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดย นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงาน โคกหนองนาโมเดล กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยุ๋ในพื้นที่นั่นๆ เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมทีมีอยุ่ตามธรรมชาติ และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปัจจัย ที

Submitted by วรรณา ซอและ on 20-5-67 16.07

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดย นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 (ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยกันป้องกันละลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหน้าโรง

Submitted by วรรณา ซอและ on 17-5-67 10.09

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตนเอง การตรวจสุขภาพประจำปีและสืบค้นหาโรค ความบกพร่อง และความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกาย และเพื่อส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน และรักษาพยาบาลโรคในระยะเริ่มแรก ได้ทันถ่วงที ซึ่งได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ประมวลภาพกิจกรรม....

Submitted by วรรณา ซอและ on 16-5-67 08.09

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพ จัดอบรมเครื่องมือสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อทบทวนและเขียนรายงานประเมินตนเอง PCT/CLT Profile โดยรับเกียรติวิทยากรจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรภัทร ธีธารัตน์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยากรบรรยาย ให้กับคณะกรรมการสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย (PCT) ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยมี นางสาวเนตรนภิส จันทรวัฒนะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปร

Submitted by วรรณา ซอและ on 15-5-67 15.36

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบรายงาน D506 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาระบบรวมถึงปรับปรุงมาตราฐานการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้ทันสมัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีระบบเฝ้าระวังโรคที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีองค์ประกอบที่ต้องเฝ้าระวัง 5 มิติ โดยมี นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประ

Submitted by วรรณา ซอและ on 14-5-67 13.31

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 6 กลุ่ม ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่1) นำโดย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลกากรทางแพทย์และสาธารณสุข ตามวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 6 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าฉีดวัคซีนจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by วรรณา ซอและ on 9-5-67 14.34

นางสาวอรอนงค์ ทั่นเส่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ภารกิจด้านการพยาบาล เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน จัดโดยเทศบาลตำบลเปเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ในหัวข้อ โทษยาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู้ผู้ติดยาเสพติด พร้อมเปิดเวทีให้แกนนำเด็กและเยาวชนได้ร่วมวางแผน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำ

Submitted by วรรณา ซอและ on 3-5-67 16.10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำโดย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 มอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสตูล แจ้งรายชื่อและสรุปผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2567 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาจิตเวชและยาเสพติดเขตสุขภาพที่ 12 โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการ

1173 items(1/118) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล