1300 items|« First « Prev 1 (2/130) 3 4 5 Next » Last »|

โครงการ Write and Review Sar 2022

โดย ศศิมา แวมิง on 27-7-65 14.17
DSC_0879.JPG

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการ Write and Review Sar 2022 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ในการทำความเข้าใจมาตรฐานและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ในการนำไปใช้เขียนแบบประเมินตนเอง SAR 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 โ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กิจกรรมส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อในโรงพยาบาล

โดย ศศิมา แวมิง on 25-7-65 09.03
DSC_0805.JPG

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กิจกรรมส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กล่าวเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อการแพร่กระจาย และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อในโรงพยาบาล รวมไปถึงเพื่อให้มีการดำเนินตามแผนงานป้องกันและควบคุมโรคติ

1300 items|« First « Prev 1 (2/130) 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ