พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566

by ศศิมา แวมิง @3-2-66 14.57 ( IP : 159...179 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x614 pixel , 69,520 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 90,696 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,569 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,714 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,451 bytes.
 • photo , 960x612 pixel , 77,976 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,105 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,182 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,725 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,954 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,038 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,118 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,569 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,088 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,358 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 52,864 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,602 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,290 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,989 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,367 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,483 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,701 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,714 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,944 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,451 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,985 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,618 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,077 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566  โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และประธานหลักสูตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รองผู้อำนวยการภารกิจต่างๆหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิด  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด ให้แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดครอบคลุมปัญหาที่ซับซ้อน เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและตรงกับบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคใต้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยยา และสารเสพติด การอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นระยะเวลา 4 เดือน

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล