กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8

by ศศิมา แวมิง @31-1-66 10.28 ( IP : 159...238 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 1568x1046 pixel , 180,341 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,970 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,520 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,550 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,332 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,463 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ พบผู้เข้าอบรม และทักทาย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม และเรียนรู้ ทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานหลักสูตรฯ การปฐมนิเทศน์ในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงตารางเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ข้อตกลงต่างๆ ระบบการเรียน การสอนออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 27 มกราคม 2566  ณ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล