การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

by ศศิมา แวมิง @31-1-66 10.07 ( IP : 159...238 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 82,726 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,600 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,089 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,472 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 85,674 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,950 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,079 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,749 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,446 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,100 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,922 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,726 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,557 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 86,011 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,535 bytes.

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ จัดอบรม “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา” เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายในแต่ละระดับ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการ การควบคุมกำกับ รวมทั้งติดตามประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล