ไม่พบไฟล์
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล